Miljø


Rett E18 vil føre til reduserte klimagassutslipp som følge av betydelig reduksjon i kjørelengde mellom Oslo og Grenland/Sørlandet. Dette er vist i tabellen nedenfor, som kun omfatter trafikken på strekningene Sande - Grenland og Sande - Gjerstad. Det er antatt at hvert kjøretøy i gjennomsnitt slipper ut 132 gram CO2 per kilometer, som tilsvarer nye biler i år 2012 [1].

Den samlede utslippsreduksjonen av CO2 for de to strekningene er 12.5 + 17.9 = 30.3 tonn/døgn, som tilsvarer over 11000 tonn/år. I realiteten vil reduksjonen være adskillig høyere fordi Rett E18 vil ha mer trafikk enn det som er inkludert i tabellen. Dessuten vil den delen av trafikken som idag går på Fylkesvei 32 over Siljan, kunne holde jevnere fart som følge av rettere og flatere vei. I forbindelse med helgeutfart i sommerhalvåret vil det også oppstå miljøgevinst i form av mindre kø.

I tillegg til reduksjonen av CO2-utslipp vil det også oppnås reduksjon av øvrige klimagassutslipp, men dette er konservativt neglisjert i beregningene på denne siden.

[1] Opplysningsrådet for Veitrafikken: http://ofvas.no/bilsalget/co2_utslippet/co2_utslippet/