Miljø


I år 2012 utførte Aksjon Rett E18 noen preliminære og veldig konservative utslippsberegninger, som klart indikerte at en P-formet stamveiløsning på Sørøstlandet med Rett E18 vil gi en betydelig miljøgevinst. I år 2014 ble konsulentselskapet COWI bedt om å utføre mer nøyaktige utslippsberegninger på oppdrag fra Aksjon Rett E18. COWI-rapporten kan lastes ned her:

Ifølge COWI vil den P-formede stamveiløsningen medføre en dramatisk reduksjon i utslipp av klimagasser. Antall CO2-ekvivalenter reduseres med 27 423 tonn per år mens NOx-utslipp reduseres med 83 tonn per år. Årsaken er at bilister på vei til Oslo fra Sørlandet og Grenland kan kjøre i tilnærmet rett linje uten å tvinges ut på store omveier.

Omregnet til nåverdi vil en P-formet stamveiløsning ifølge COWI gi en miljøgevinst på 1400 millioner kroner relativt til gjeldende plan for E18. Til sammenligning vil Bypakke Grenland gi en miljøgevinst på maksimalt 21 millioner kroner, ifølge konseptvalgutredningen [1]. Det betyr at Aksjon Rett E18's foreslåtte veiløsning vil gi en miljøgevinst som er minst 67 ganger større enn miljøgevinsten for Bypakke Grenland. Sammenligningen er ikke helt rettferdig ettersom beregningene for Bypakke Grenland er basert på den gamle, strenge lønnsomhets-modellen, men det er uansett ingen tvil om Rett E18 vil gi betydelig større miljøgevinst.

Når det gjelder motorvei fra Skien til dagens E18, er det ikke gjort utslippsberegninger for en slik motorvei isolert sett, men SINTEF har tidligere studert et tenkt case som ligner veldig [2], nemlig en situasjon der to tettsteder (f.eks. Skien og Porsgrunn) er forbundet med en tofelts vei som har 50- og 60-soner og en årsdøgntrafikk på over 12 000 kjøretøy per døgn (slik situasjonen er både på østsiden og vestsiden av Skienselven). Dersom en slik tofeltsvei erstattes av en firefelts motorvei med 80-grense, vil CO-utslippene reduseres med 48%, CO2-utslippene med 26% og NOx-utslippene med 61%. Årsaken er at bilistene kan holde jevn fart uten stadige nedbremsinger.

[1] Statens Vegvesen: http://www.vegvesen.no/_attachment/174448/binary/325876
[2] SINTEF: Miljømessige konsekvenser av bedre veier, februar 2007.