Økonomi


I år 2012 utførte Aksjon Rett E18 preliminære lønnsomhetsberegninger for en P-formet stamveiløsning på Sørøstlandet med Rett E18. Beregningene ble basert på den gamle, strenge lønnsomhetsmodellen, men indikerte allikevel tydelig at en slik veiløsning vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

I år 2014 ble konsulentselskapet COWI bedt om å utføre detaljerte trafikksimuleringer og mer nøyaktige samfunnøkonomiske beregninger på oppdrag fra Aksjon Rett E18. COWI-rapporten kan lastes ned her:

Her følger et kort sammendrag av innholdet i COWI-rapporten. COWI kom frem til en samfunnsøkonomisk bruttogevinst på hele 31 milliarder kroner. Denne formidable gevinsten skyldes at nesten halve Norges befolkning bor på strekningen Oslo - Kristiansand - Stavanger. Fire av Norges åtte største byområder (ifølge Wikipedia) ligger på den samme rette linje, nemlig Oslo - Drammen -.Grenland - Kristiansand, og COWI's trafikksimuleringer viser at en vei på denne linjen mellom Drammen og Grenland vil gi en årsdøgntrafikk på mellom 10.000 og 12.000 hele veien, hvilket kvalifiserer for 4-felts motorvei.

COWI har også estimert byggekostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, samt reduksjon av kostnader knyttet til ulykker og miljøutslipp. Basert på dette har de kommet frem til en samfunnsøkonomisk nettogevinst på 2,8 milliarder kroner. Dessuten er det benyttet en agglomerasjonsmodell for å beregne produktivitetsgevinsten som følge av at Grenland, Vestfoldbyene, Kongsberg, Drammen og flere mindre steder blir en del av et større felles bo- og arbeidsmarked. Verdien av dette er beregnet til 7,6 milliarder kroner. Den totale samfunnøkonomiske nettogevinsten er dermed 2,8 + 7,6 = 10,4 milliarder kroner.

For å kunne sammenligne med gjeldende veiplaner har COWI også estimert kostnader og inntekter for oppgradering av E18 gjennom Telemark til 4-felts motorvei langs dagens trasé, slik det er planlagt. Dette gav et samfunnøkonomisk tap på 0,2 milliarder kroner. Det er ikke benyttet agglomerasjonsmodell for den planlagte veiutbyggingen da denne i liten grad vil føre til utvidelse av felles bo- og arbeidsmarked. Alle de viktigste tallene er oppsummert i tabellen nedenfor.

Forutsetningen for å kunne realisere gevinsten på 10,4 milliarder kroner er at veiprosjektet Rugtvedt - Dørdal stoppes. Sør for Grenland er det nemlig ikke trafikkgrunnlag for mer enn én 4-felts motorvei, og ved å bygge denne langs dagens omvei gjennom Rugtvedt og Dørdal, slik det nå er planlagt, låses E18 til dagens 3-tallsform med to store omveier mellom Oslo og Sørlandet, og dermed vil vi for all overskuelig fremtid spolere muligheten for å etablere en P-formet motorveiløsning.