Torp-tall


Ifølge Avinors reisevaneundersøkelse for 2009 [1] gjennomførte telemarkinger 215000 utenlandsflyvninger og 145000 innenlandsflyvninger i løpet av 2009. Mellom 50% og 89% av disse reisene ble gjennomført til/fra Torp. Her benyttes en antatt faktor på 80%, som gir 172000 utenlandsflyvninger og 116000 innenlandsflyvninger, tilsammen 288000 flyvninger.

Personer bosatt i Vestfold gjennomførte 420000 utenlandsflyvninger og 225000 innenlandsflyvninger. Også her ble mellom 50% og 89% av reisene gjennomført til/fra Torp. Det benyttes en antatt faktor på 85%, som gir 357000 utenlandsflyvninger og 191250 innenlandsflyvninger, tilsammen 548250 flyvninger.

Personer bosatt i Aust-Agder gjennomførte 140000 utenlandsflyvninger og 135000 innenlandsflyvninger. Mellom 16% og 30% av reisene ble gjennomført til/fra Torp. Her benyttes en antatt faktor på 25%, som gir 35000 utenlandsflyvninger og 33750 innenlandsflyvninger, tilsammen 68750 flyvninger.

I 2009 ble 490000 utenlandsflyvninger til/fra Torp gjennomført av personer bosatt i Oslo Lufthavn Gardermoens "influensområde" [1]. Det fremgår ikke klart av rapporten hvilket geografiske område dette omfatter, så det blir her bare omtalt som "Stor-Oslo". Antall innenlandsflyvninger på Torp som ble generert av personer bosatt i Stor-Oslo, er antatt å være lavt, så det er her satt til null.

På Torp i 2009 ble det totalt gjennomført 1500497 utenlandsflyvninger og 341814 innenlandsflyvninger, tilsammen 1842311 flyvninger. For å få summene til å bli riktige, er derfor alle passasjerer som ikke er kategorisert ovenfor, tilordnet kategorien "Annet". Dette tilsvarer 446497 utenlandsflyvninger og 814 innenlandsflyvninger, tilsammen 447311 flyvninger.

I år 2010 var det mindre trafikk på Torp enn i 2009. Totalt ble det gjennomført 1585342 flyvninger i 2010 [2] mot 1842311 i 2009. Alle tallene utledet ovenfor er derfor lineært nedskalert med en faktor 0.86, slik at totalsummen fortsatt stemmer. For summen av utenlandsflyvninger og innenlandsflyvninger gir dette 247829 flyvninger for Telemark, 471779 flyvninger for Vestfold, 59161 flyvninger for Aust-Agder, 421654 flyvninger for Stor-Oslo og 384919 flyvninger for "Annet". Det er disse tallene som er vist i histogrammet. Det presiseres at tallene må anses å være svært usikre.

[1] Avinor: "Reisevaner på fly 2009", TØI rapport 1073/2010.
[2] Sandefjord Lufthavn AS: Årsrapport 2010